Mishnah Tractate Toharot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

שוטהאחתבעיר.אוכנעניתאוכותית.כלהרוקיםשבעירטמאין.מישדרסהאשהעלבגדיואושישבהעמובספינה