Mishnah Tractate Toharot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

יהודהאומראםנשאלוזהבפניעצמווזהבפניעצמו.טהורין.ואםנשאלושניהןכאחתטמאים.ר׳יוסיאומרבין