Mishnah Tractate Toharot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

שהןלחין.ועלמשאןביןלחיןוביןיבשין.היהרוקיחידיונגעבו.ונשאווהסיטוברשותהרבים.שורפיןעליואת