Mishnah Tractate Toharot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

והשושניםבידו.ואיןהשושניםאלאבמקוםהטומאה.טהור.שאניאומראחרלקטןונתןלו.וכןחמורביןהקברות.כליוטהורין