Mishnah Tractate Toharot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

שני.שני.אוכלשלישי.שלישי.רבייהושעאומרהאוכלאוכלראשון.ואוכלשנישני.שלישי.שנילקדשולאשנילתרומהבחוליןשנעשולטהרתתרומה