Mishnah Tractate Toharot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

רביאליעזראומר.האוכלאוכלראשון.ראשון.אוכלשני.שני.אוכלשלישי.שלישי.רבייהושעאומרהאוכלאוכלראשון.ואוכל