Mishnah Tractate Toharot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

שלאדמה.אףעלפישמבוקעותומנטפותלגת.הריהגתטהורה.מןהעבטומןהמשטיחשלעלים.ונפלממנוגרגריחידי.אםישלוחותם.טהור.אםאיןלוחותםטמא.נפלוממנוענביםודרכן