Mishnah Tractate Sheqalim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

עשר.שוחטבהמיד.בשלשהעשרשונהומטביל.וקופיץביןבזהוביןבזה.שונהומטביל.חלארבעהעשרלהיותבשבתשוחטבהמיד.בחמשהעשרשוחטבהמיד.נמצאתקשורהלסכין.הריזוכסכין