Mishnah Tractate Sheqalim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

יפלולשקלים.לנדבהיפלולנדבה.מחצהלמחצהיפלולנדבה.ביןעציםללבונה.קרובלעציםיפלולעצים.ללבונהיפלוללבונה.מחצהלמחצהיפלוללבונה.ביןקיניןלגוזליעולהקרובלקיניןיפלולקינין.לגוזליעולהיפלולגוזליעולה.מחצהלמחצהיפלולגוזליעולה.ביןחוליןלמעשר