Mishnah Tractate Sheqalim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

מההיועושיןבה.לוקחיןבהעולות.הבשרלשם.והעורותלכהנים.זהמדרשדרשיהוידעכהןגדול:אשםהואאשום