Mishnah Tractate Sheqalim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

ולאמורידין.ואחדשלזהבמבפניםשעליולחםהפניםתמיד:שלשהעשרשופרותהיובמקדש.וכתובעליהםתקליןחדתין.ותקלין