Mishnah Tractate Sheqalim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

היומשתחוים.ארבעבצפון.וארבעבדרום.שלשבמזרח.ושתיםבמערבכנגדשלשהעשרשערים.שעריםדרומייםסמוכיןלמערבשערהעליון.שערהדלק.שערהבכורות.שערהמים.ולמהנקראשמושערהמיםשבומכניסיןצלוחיתשלמיםשלנסוךבחג.רביאליעזרבןיעקבאומרבוהמיםמפכים.ועתידיןלהיותיוצאיןמתחתמפתןהביתלעומתןבצפוןסמוכיןלמערב.שעריכניה.שערקרבן.שערנשיםשערהשיר.ולמהנקראשמושעריכניה.שבויצאיכניהבגלותו.במזרחשערניקנורושתיפשפשיןהיולו.אחדבימינוואחדבשמאלוושניםבמערבשלאהיהלהןשם