Mishnah Tractate Sheqalim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

העליון.שערהדלק.שערהבכורות.שערהמים.ולמהנקראשמושערהמיםשבומכניסיןצלוחיתשלמיםשלנסוךבחג