Mishnah Tractate Sheqalim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

החותמות.נותןלומעותומקבלממנוחותם.באלואצלאחיהשהואממונהעלהנסכיםונותןלוחותםומקכלממנונסכים.ולערבבאיןזהאצלזה.ואחיהמוציאאתהחותמותומקבלכנגדןמעות.ואםהותירו.הותירולהקדש.ואםפחתו.היהמשלםיוחנןמביתו.שידהקדשעלהעליונה