Mishnah Tractate Sheqalim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

אצליוחנן.שהואממונהעלהחותמות.נותןלומעותומקבלממנוחותם.באלואצלאחיהשהואממונהעלהנסכיםונותןלוחותםומקכלממנונסכים.ולערבבאיןזהאצלזה.ואחיהמוציאאת