Mishnah Tractate Sheqalim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

מארבעה.עמדומשלש.יספקמארבעה.משלשועמדומארבעה.יספקמארבעה.שידהקדשעלהעליונהואםהתליעהסולתהתליעהלו.ואםהחמיץייןהחמיץלוואינומקבלאתמעותיועד