Mishnah Tractate Sheqalim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

מותרהקטרתמההיועושיןבה.מפרישיןממנהשכרהאומנין.ומחלליןאותהעלשכרהאומניןונותניןאותהלאומניןבשכרן.וחוזרין