Mishnah Tractate Sheqalim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

התרומהמההיועושיןבה.לוקחיןבהתמידיןומוספין.ונסכיהם.העומר.ושתיהלחם.ולחםהפניםוכלקרבנותהצבור.שומריספיחים