Mishnah Tractate Sheqalim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

שלביתרבןגמליאלהיהנכנסושקלוביןאצבעותיו.וזורקולפניהתורם.והתורםמתכויןודוחפולקופה.איןהתורםתורם.עד