Mishnah Tractate Sheqalim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

ותשעהבאדרובאחדבסיוןובעשריםותשעהבאברביאלעזרורבישמעוןאומריםבאחדבניסן.באחדבסיון.בעשריםותשעהבאלול.מפנימהאמרובעשריםבתשעהולאאמרובאחדבתשרי.מפנישהואיוםטוב