Mishnah Tractate Sheqalim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

איןלהקצבהרבייהודהאומראףלשקליםאיןלהםקצבה.שכשעלוישראלמןהגולה.היושוקליםדרכונות.חזרולשקולסלעיםחזרולשקולטבעין.ובקשולשקולדינרים.אמר