Mishnah Tractate Sheqalim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

נמצאו.אושהחזירוםהגנבים.אלוואלושקלים.ואיןעוליןלהןלשנההבאה