Mishnah Tractate Sheqalim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

מצרפיןשקליםלדרכונותמפנימשויהדרך.כשםשהיושופרותבמקדש.כךהיושופרותבמדינה.בניהעירששלחואתשקליהןונגנבו