Mishnah Tractate Sheqalim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

אומרשניקלבונות.הנותןסלעונוטלשקלחייבשניקלבונות:השוקלעלידיעני.ועלידישכנו.ועלידיבן