Mishnah Tractate Sheqalim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

ואיןמקבליןמידןקיניזבין.וקיניזבות.וקינייולדות.וחטאותואשמות.אבלנדריםונדבותמקבליןמידן.זההכללכלשנידר