Mishnah Tractate Sheqalim

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

בחמשהעשרבושולחנותהיויושביןבמדינה.בעשריםוחמשהישבובמקדש.משישבובמקדשהתחילולמשכן.אתמיממשכניןלוים.וישראלים