Mishnah Tractate Sanhedrin

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

אשתוובתבתה.ובתבנה.חמותו.ואםחמותוואםחמיו.ואלוהןהנהרגים.הרוצחואנשיעירהנדחת.רוצחשהכהאת