Mishnah Tractate Sanhedrin

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

ייןהאיטלקי.רבייוסיאומרמנהבשרולוגיין.אכלבחבורתמצוה.אכלבעבורהחדשאכלמעשרשניבירושלם.אכלנבלותוטרפות.שקציםורמשים.אכלטבל.ומעשרראשוןשלאנטלהתרומתו.ומעשרשניוהקדששלאנפדו.אכלדברשהואמצוה.ודברשהואעבירה.אכלכלמאכלולאאכלבשרשתהכלמשקהולאשתהיין.אינונעשהבןסוררומורהעדשיאכלבשרוישתהיין.שנאמר:זוללוסובא.ואףעלפישאיןראיהלדבר.זכרלדברשנאמר:אלתהיבסובאיייןבזולליבשרלמו