Mishnah Tractate Sanhedrin

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

בןסוררומורה.מאימתינעשהבןסוררומורה.משיביאשתישערות.ועדשיקיףזקן.התחתוןולאהעליון.אלאשדברוחכמים