Mishnah Tractate Sanhedrin

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

ואחדהזובח.ואחדהמקטר.ואחדהמנסךואחדהמשתחיה.ואחדהמקבלועליולאלוה.והאומרלואלי