Mishnah Tractate Sanhedrin

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

העובדעבודהזרה.אחדהעובד.ואחדהזובח.ואחדהמקטר.ואחדהמנסךואחדהמשתחיה.ואחדהמקבלועליולאלוה.והאומרלואלי