Mishnah Tractate Sanhedrin

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

קשהלתוךהרכהוכורךעלצוארו.זהמושךאצלו.וזהמושךאצלו.עדשנפשויוצאה