Mishnah Tractate Sanhedrin

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

עלהסדן.וקוצץבקופיץאמרולואיןמיתהמנוולתמזו.מצותהנחנקין.היומשקעיןאותובזבל.עדארכובותיו.ונותניןסודר