Mishnah Tractate Sanhedrin

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

לאחד.הואאומרישליחבריםרוציםבכך.אםהיהערוםואינויכוללדברבפניהם.מכמיניןלועדיםאחוריהגדר