Mishnah Tractate Sanhedrin

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

עליו.ולאהיוקובריןאותובקברותאבותיו.אלאשתיבתיקברותהיומתוקניןלביתדין.אחתלנהרגיןולנחנקין.ואחתלנסקלין