Mishnah Tractate Sanhedrin

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

ליסקל.וכרוזיוצאלפניו.אישפלוניבןפלונייוצאליסקל.עלשעברעבירהפלונית.ופלוניופלוניעדיו.כלמישיודעלוזכות.יבאוילמדעליו