Mishnah Tractate Sanhedrin

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

עליוזכות.אואחדמןהתלמידיםישליללמדעליוחובה.משתקיןאותו.אמראחדמןהתלמידיםישליללמדעליוזכות.מעליןאותוומושיביןאותוביניהן.ולאהיהיורדמשםכלהיוםכולו.אםישממשבדבריושומעיןלו