Mishnah Tractate Sanhedrin

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

דינינפשות.דיניממונותאדםנותןממוןומתכפרלו.דינינפשותדמוודםזרעיותיותלויןבועדסוףהעולםשכןמצינובקין