Mishnah Tractate Sanhedrin

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

שלהקדושברוךהוא.שאדםטובעכמהמטבעותבחותםאחדוכולןדומיןזהלזה.ומלךמלכיהמלכיםהקדושברוךהואטבעכלאדםבחותמושלאדםהראשוןואיןאחדמהןדומהלחבירו.לפיכךכלאחדואחדחייבלומרבשבילינבראהעולם.ושמאתאמרומה