Mishnah Tractate Sanhedrin

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

מןהראשונה.אחדמןהשניהבאלולראשונה.ואחדמןהשלישיתבאלולשניה.ובורריןלהןעודאחדמןהקהלומושיביןאותובשלישית