Mishnah Tractate Sanhedrin

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

ובודקיםאותו.אםנמצאודבריהםמכוונים.נושאיןונותניםבדבר.שניםאומריםזכאיואחד