Mishnah Tractate Sanhedrin

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

דיניממונותבשלשהזהבוררלואחדוזהבוררלואחד.ושניהןבורריןלהןעודאחד.דברירבימאיר.וחכמים