Mishnah Tractate Sanhedrin

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

וזהבלאירבהלומאד.אלאכדיליתןאספניא.וכותבלוספרתורהלשמו.יוצאלמלחמהמוציאהעמו.נכנסמכניסה