Mishnah Tractate Sanhedrin

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

כהןגדולדןודניןאותו.מעידומעידיןאותו.חולץ.וחולציןלאשתו.ומיבמיןאתאשתו.אבלהואאינומיבם.מפנישהוא