Mishnah Tractate Sanhedrin

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

שבהיפדו.ותרומותירקבו.מעשרשניוכתביהקדשיגנזו.כליללה׳אלהיך.אמררבישמעוןאמרהקדושברוךהואאם