Mishnah Tractate Menahot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

הכלסומכין.חוץמחרששוטהוקטן.סומאונכרי.והעבדוהשליחוהאשה.וסמיכהשירימצוה.עלהראש.בשתיידים.ובמקוםשסומכין