Mishnah Tractate Menahot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

צדוקאומר.שנתותהיובהין.עדכאןלפר.עדכאןלאיל.עדכאןלכבש.רבישמעוןאומרלאהיהשםהין.וכימההיהההיןמשמש.אלאמדהיתירהשללוגומחצההיתהשבההיהמודדלמנחתכהןגדול.לוגומחצהבבקרולוגומחצהביןהערבים:רביעיתמההיתהמשמשת.רביעיתמיםלמצורע.ורביעיתשמןלנזיר.חצילוגמההיהמשמש.חצילוגמיםלסוטה.וחצילוגשמןלתודה.ובלוגהיהמודדלכלהמנחות.אפילומנחהשלששיםעשרון.נותןלהששיםלוג.רביאליעזרבןיעקבאומר.אפילומנחהשלששיםעשרון.איןלהאלאלוגה.שנאמר:למנחהולוג