Mishnah Tractate Menahot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

לוגוחצילוגורביעיתלוג.רביאליעזרברצדוקאומר.שנתותהיובהין.עדכאןלפר.עדכאןלאיל.עדכאןלכבש.רבישמעוןאומרלאהיהשםהין.וכימההיהההיןמשמש.אלאמדהיתירהשללוגומחצההיתהשבההיהמודדלמנחתכהןגדול.לוגומחצהבבקרולוגומחצהביןהערבים