Mishnah Tractate Menahot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

לאהיוכונסיםאותובחצביםגדוליםאלאבחביותקטנות.ואינוממלאאתהחביותעדפיהם.כדישיהאריחונודף.אינו