Mishnah Tractate Menahot

Mishnah

Text of the Mishnah based on the Vilna 1913 printing

מעושן.ולאמבושל.ואםהביאפסול.איןמביאיןמןהדליות.אלאמןהרוגליותומןהכרמיםהעבודים:לאהיוכונסיםאותו